Všeobecné obchodní podmínky  -  Czech Blades s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi společností Czech Blades s.r.o., se sídlem Brněnská 559, 569 43, Jevíčko, IČ: 26933870, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 21599, “ jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem jako kupujícím.

 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem je zejména závazek prodávajícího dodat zákazníkovi za dohodnutých podmínek sjednané zboží a převést na zákazníka vlastnické právo ke zboží a závazek zákazníka za dodání zboží a převod vlastnického práva ke zboží zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu. Obsah smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem vyplývá ze znění kupní smlouvy a Podmínek.

 2. Vznik smlouvy

2.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká buď na základě písemné smlouvy nebo na základě zákazníkem učiněné objednávky zboží a souhlasu prodávajícího dodat v objednávce specifikované zboží. Vznikem smluvního vztahu vzniká Prodejci povinnost zboží dle sjednaných podmínek dodat a zákazníkovi vzniká povinnosti zboží zaplatit a odebrat.

2.2. Objednávku je možné učinit osobně v provozovně prodávajícího, písemně nebo emailem. Těmito způsoby učiněná objednávka je závazným návrhem zákazníka na uzavření kupní smlouvy na dodání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že jsou mu veškeré obchodní podmínky známy a souhlasí s nimi.

2.3. Potvrzení souhlasu prodávajícího se splněním objednávky (dále jen „potvrzení“) je podmínkou pro závaznost objednávky pro prodávajícího. Objednávka učiněná osobně v provozovně prodávajícího je potvrzena zpravidla tak, že je zákazníkovi na počkání vydáno písemné potvrzení nebo dodáno požadované zboží. Objednávka provedená jiným způsobem je potvrzena zpravidla písemně nebo elektronicky na adresu uvedenou v objednávce.

 3. Dodání zboží

3.1. Není-li smluvními stranami nebo zákonem výslovně stanoveno jinak, je zboží dodáno zákazníkovi dle dodací podmínky FCA Incoterms 2020 tak, že je v dohodnutém termínu připraveno v provozovně prodávajícího k odběru zákazníkem resp. jeho dopravcem; zaměstnanci skladu prodávajícího zajistí nakládkou zboží dopravci zákazníka. Za těchto podmínek je nakládkou prvnímu dopravci zboží považováno za dodané zákazníkovi.

3.2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, jinak je prodávající povinen dodat zboží ve standardní jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

3.3. Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je pro takové zboží v obchodním styku obvyklý, resp. který je v souladu se standardní balicí konfigurací prodávajícího. Případné nadstandardní požadavky na balení zboží (např. balení pro zámořskou přepravu, balení odolávající vnějším povětrnostním vlivům apod.) je zákazník povinen uplatnit již v objednávce zboží s tím, že zvýšené nároky mohou být projeveny do celkové ceny zboží.

3.4. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám zboží, nese však tím vzniklé dodatečné náklady na přepravu, nedohodnou-li se strany jinak.

 4. Cena a platební podmínky

4.1. Způsob úhrady ceny je dohodnut v kupní smlouvě (potvrzené objednávce, resp. Proforma faktuře či faktuře). Standardní platební podmínkou je platba předem, není-li dohodnuto jinak. Obvykle je faktura zasílána zákazníkovi společně s dodacím listem ke zboží.

4.2. Je-li zákazníkovi poskytnuta platební podmínka s odloženou splatností, kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním na účet prodávajícího. V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn zákazníkovi účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.3. Je-li aplikována jiná platební podmínka než platba předem, zůstává veškeré dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny.

4.4. V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn pozastavit již dohodnuté dodávky zboží až do okamžiku úhrady všech zákazníkových závazků v prodlení (po termínu splatnosti). Dodávky pozastavené z důvodu včasného nesplacení závazků zákazníka nejsou považovány za nesplnění závazku ze strany prodávajícího.

4.5. Zákazník se stává majitelem dodávaného zboží okamžikem zaplacení jeho plné fakturované hodnoty prodávajícímu.

 5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebyla-li uhrazena cena zboží nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne splatnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího na odstoupení od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem.

5.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu více než 4 (čtyř) týdnů od sjednaného dne dodání.

5.3. Odstoupení od smlouvy je možné pouze na základě písemného oznámení s výjimkou smluv sjednaných elektronicky, od nichž lze odstoupit i oznámením učiněným stejnou formou, jakou byla smlouva uzavřena.

5.4. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 6. Vady zboží

6.1. Poruší-li prodávající povinnost dodat zboží stanovené jakosti, množství a provedení, má zboží vady. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době. Délka zákonné záruční doby a zákonné povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR (zejména Obchodní zákoník) a nejsou ustanoveními Podmínek dotčeny.

6.2. Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat dodané zboží a vady zjistitelné při prohlídce uplatnit nejpozději do 7 (sedmi) dnů od prohlídky zboží. Zákazník je povinen zjištěné vady zboží průkazným způsobem zdokumentovat např. zápisem, fotodokumentací apod., zboží řádně identifikovat prostřednictvím dostupných identifikátorů (kód výrobku, datum výroby) a tuto dokumentaci předat prodávajícímu.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé přirozeným opotřebením zboží nebo nesprávným uchováváním, použitím, údržbou či opravou zboží v rozporu s obvyklým nebo dohodnutými pravidly, instrukcemi prodávajícího v katalogu prodávajícího nebo dokladech ke zboží předaných zákazníkovi.

6.3.1. Za nesprávné uchovávání zboží se považuje zejména, nikoliv však výlučně skladování v nevhodných klimatických podmínkách, (přímé sluneční nebo UV záření, teplota převyšující 50°C, teplota pod bodem mrazu, náhlá změna teplot s následkem kondenzace vlhkosti na povrchu výrobku či jeho obalu, relativní vzdušná vlhkost nad 80%, zvýšená prašnost a přímé chemické vlivy), uchovávání výrobku mimo originální obal, resp. v poškozeném originálním obalu atp.

6.3.2. Za nesprávné používání se považuje zejména, nikoliv však výlučně užití výrobku na činnosti, které neodpovídají původnímu záměru užití výrobku, případně jeho použití jako součást přípravku, který nebyl určen k použití s výrobkem popřípadě konzultován s výrobcem. Výrobek nesmí být užíván v podmínkách a prostředí standardně neobvyklých.

6.3.3. Za nesprávnou údržbu se považuje zejména, nikoliv však výlučně mechanické a chemické čištění výrobku, opětovné odbrušování či oprava poškození způsobeným užíváním.

6.3.4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží vzniklé v důsledku neodborných zásahů (oprav) výrobku zákazníka, resp. jím pověřených třetích osob (např. dopravce).

6.4. Nároky zákazníka z titulu vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ČR, nároky zákazníků, kteří při uzavření smlouvy nejednali v rámci podnikatelské činnosti, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČR. 

6.5. V případě uplatnění vady zboží vydá prodávající o uplatnění vady zákazníkovi potvrzení.

6.6.  Pokud nebude reklamace zákazníka, který při uzavření smlouvy nejednal v rámci své podnikatelské činnosti, vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení nebo případné delší lhůtě stranami dohodnuté, má zákazník stejná práva, jakoby mělo plnění prodávajícího neodstranitelné vady.

6.7. V případě vzniku škody v důsledku vady zboží je prodávající povinen nahradit pouze skutečnou škodu do výše kupní ceny vadného zboží, pokud bude vznik škody, její souvislost s vadou zboží a výše řádně doložena. Prodávající neodpovídá za ušlý zisk či jinou nepřímou škodu.

 7. Obchodní tajemství

Informace, jež při sjednávání a plnění vzájemných smluv obdrží od druhé smluvní strany a jež budou označeny za důvěrné, se smluvní strany zavazují uchovávat jako důvěrné, neposkytnout tyto informace bez souhlasu poskytovatele jiné osobě a nevyužít tyto informace k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného s druhou smluvní stranou. Za jednoznačně důvěrné se považují informace prodávajícího o povaze prodávaného zboží (použitý materiál, specifické balení, vlastnosti, atesty kvality, technická a výkresová dokumentace apod.) i o obchodních podmínkách (zejména cena zboží).

 8. Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory především smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému urovnání sporu, může kterákoliv smluvní strana předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu či rozhodčímu orgánu.

8.1. Řešením případného sporu mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci České republiky bude pověřen Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

8.2. Řešením případného sporu mezi prodávajícím a zákazníkem v mezinárodním obchodě bude pověřen Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře ve Vídni.

 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy mezi stranami, na něž se vztahují Podmínky, se řídí českým právem. V případě rozdílného znění smlouvy a Podmínek má přednost příslušné ustanovení smlouvy.

9.2. Vzájemné smluvní vztahy se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou mj. trvale přístupné na internetových stránkách www.czechblades.cz. Tyto údaje jsou využitelné pro veškerou komunikaci s prodávajícím včetně případného uplatnění vad nebo odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.

9.4. Veškeré informace obsažené v písemné dokumentaci, na audiovizuálních nebo zvukových nosičích nebo internetových stránkách prodávajícího jsou výhradním vlastnictvím prodávajícího. Jakékoliv využití těchto informací bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího je nepřípustné.

9.5. Je-li předmětem dodávky prodávajícího zákazníkovi zboží označené některou z ochranných známek prodávajícího (TIGER, TATRA, LEON, SOKOL, LUXOR, Czech Blades INDUSTRIAL), je zákazník povinen zajistit, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užívání či zneužívání, resp. poskytnout prodávajícímu takovou nezbytnou součinnost, aby se tento mohl domoci svého práva na ochranu duševního vlastnictví v příslušném geografickém teritoriu či oboru působnosti zákazníka.

9.6. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.


 

© Czech Blades s.r.o.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací
Dotaz na produkt

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
Odesláním formuláře potvrzuji souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů
* Povinné pole
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: